Cookie voorkeuren

Selecteer welke cookies u wilt accepteren van deze website.

 • Optie 1

  Alle cookies toestaan

  Noodzakelijke cookies plaatsen Toegestaan
  Anonieme statistieken bijhouden Toegestaan
  Social media deelmogelijkheden laden Toegestaan
  Remarketing doeleinden Toegestaan
  Alle cookies toestaan
 • Optie 2

  Accepteer alleen functionele en niet-privacygevoelige cookies (geen PII)

  Noodzakelijke cookies plaatsen Toegestaan
  Anonieme statistieken bijhouden Toegestaan
  Social media deelmogelijkheden laden Niet toegestaan
  Remarketing doeleinden Niet toegestaan
  Je hebt deze optie gekozen

Huisvestingsadvocaten, gevestigd in Rotterdam, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Huisvestingsadvocaten met informatie over geïdentificeerde of identiceerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 

1. TOEPASSING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Huisvestingsadvocaten persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) cliënten;
 • wederpartijen van cliënten;
 • bezoekers van onze website;
 • ontvangers van onze nieuwsbrieven;
 • deelnemers aan door Huisvestingsadvocaten georganiseerde cursussen;
 • sollicitanten;
 • alle overige personen die met Huisvestingsadvocaten contact opnemen of van wie Huisvestingsadvocaten persoonsgegevens verwerkt.
   

2 . VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Huisvestingsadvocaten verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene op de volgende manieren heeft verstrekt:
  o    persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst); 
  o    per post;
  o    telefonisch;
  o    digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite).  

De persoonsgegevens waarbij het hier om gaat, zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, titel, adres, woonplaats en telefoonnummer en e-mailadres;

 • zij nodig heeft voor het voeren van gerechtelijke procedures tegen derden. De persoonsgegevens van deze derden ontvangt Huisvestingsadvocaten op de volgende manieren van haar cliënten:
  o    persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst); 
  o    per post;
  o    telefonisch; 
  o    digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt. 

De persoonsgegevens waarbij het hier om gaat, zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, titel, adres, woonplaats en telefoonnummer en e-mailadres;

 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Huisvestingsadvocaten of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd;
 • Huisvestingsadvocaten heeft ontleend aan andere bronnen,  zoals openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.
   

Verder kan Huisvestingsadvocaten bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheidsgegevens en gegevens van strafrechtelijke aard) verwerken, maar alleen indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze juridische dienstverlening.

De website van Huisvestingsadvocaten bevat hyperlinks naar websites van andere partijen, zoals Facebook en  Twitter. Als wordt genavigeerd naar deze websites, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Huisvestingsadvocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Huisvestingsadvocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor het antwoord op de vraag hoe Facebook en Twitter met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacyverklaring van deze platformen.
 

3. DOELEINDEN VERWERKING

Huisvestingsadvocaten verwerkt persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van juridische diensten en het opstellen van en innen van de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 • het aangaan van een overeenkomst tot het leveren van juridische diensten;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • het onderhouden van contact, door toezending van de kantoornieuwsbrief, uitnodigingen voor cursussen en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 • het evalueren van door Huisvestingsadvocaten verzorgde cursussen, aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 • het verbeteren van de kantoorwebsite;
 • het voeren van sollicitatiegesprekken.
   

 

4. RECHTSGROND

Huisvestingsadvocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende rechtsgronden:

 • de toestemming van de betrokkene, die altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • de uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder begrepen het verstrekken van advies over de rechtspositie en het instellen en uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een cursus of het toezenden van een nieuwsbrief of het verbeteren van onze dienstverlening.

Om juridische diensten te kunnen verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Zonder persoonsgegevens kunnen wij immers geen werkzaamheden voor u verrichten.
 

5. VERWERKERS

Huisvestingsadvocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Huisvestingsadvocaten persoonsgegevens verwerken. Een verwerker is een partij die uitsluitend op instructie van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt (zoals een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt). Huisvestingsadvocaten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.
 

6. PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

Huisvestingsadvocaten deelt alleen persoonsgegevens met derden als dat nodig is voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van:

 • een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij of een deurwaarder) ;
 • het sluiten van een overeenkomst (zoals met (de advocaat van) de andere contractspartijen);

Huisvestingsadvocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Huisvestingsadvocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Huisvestingsadvocaten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen voor:   

 • papieren werkdossier: 10 jaar na afronding van de zaak;
 • digitaal zaakdossier: 10  jaar na afronding van de zaak;
 • (financieel) administratieve gegevens: zeven jaar na vastlegging van de gegevens;
 • gegevens van sollicitanten: vijf weken na afronding van de sollicitatieprocedure;
 • bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven van Huisvestingsadvocaten: drie jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot onmiddellijke verwijdering van de gegevens zal worden overgegaan.
   

 

8. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Huisvestingsadvocaten kan haar privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Huisvestingsadvocaten gepubliceerd. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 

9. RECHTEN, VRAGEN EN KLACHTEN

Een betrokkene heeft altijd het recht Huisvestingsadvocaten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Huisvestingsadvocaten door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om misbruik te voorkomen vragen wij u bij uw verzoek u zelf adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie het BSN én de pasfoto af te schermen.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Huisvestingsadvocaten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Huisvestingsadvocaten door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen proberen een eventuele klacht naar tevredenheid met u op te lossen. Mocht dat evenwel niet lukken dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl