In rechtszaken is bewijs erg belangrijk. Het is niet altijd makkelijk om een goed dossier met bewijs op te bouwen.

In rechtszaken is bewijs erg belangrijk. Het is niet altijd makkelijk om een goed dossier met bewijs op te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan een overlastzaak waarin omwonenden niet durven te klagen omdat zij bang zijn voor represailles van de overlastveroorzaker. In zulke gevallen kan de politie wellicht een uitkomst bieden. De politie houdt namelijk ook een dossier bij en de informatie uit dat dossier kan dan van waarde zijn voor een rechtszaak. 


Bij de Raad van State heeft een procedure gespeeld die ging over een huurder die zijn woning had onderverhuurd. Uit onderzoek van de politie was gebleken dat tegen de betreffende huurder meerdere aangiftes van oplichting waren gedaan door mensen aan wie hij zolderkamers van de woning verhuurde. Ook was op 12 februari 2015 een voortvluchtig crimineel in de woning aangehouden en werd(en) onder meer 240 gram hasj en twee vuurwapens in de woning aangetroffen. 


De politie had de verhuurder stukken verstrekt waarmee de verhuurder de onderhuur van de woning kon aantonen in de hoop dat de rechter op basis daarvan de huurovereenkomst zou ontbinden. De stukken over de andere strafrechtelijke incidenten had de politie overigens niet verstrekt. De huurder vond dat de politie de stukken niet aan de verhuurder had mogen verstrekken. 


De Raad van State staat om te beginnen stil bij artikel 19 Wet bescherming politiegegevens (Wbp). In deze bepaling is opgenomen: 


In bijzondere gevallen kan de verantwoordelijke, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, in overeenstemming met het bevoegd gezag, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 14 van de Politiewet 2012, beslissen tot het verstrekken van politiegegevens aan personen of instanties voor de volgende doeleinden:


a. het voorkomen en opsporen van strafbare feiten;


b. het handhaven van de openbare orde;


c. het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven;


d. het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving. 

 


De politie voerde aan dat zij de informatie had verstrekt in de hoop dat de rechter de huurovereenkomst zou ontbinden. Hiermee wilde de politie bereiken dat niet opnieuw strafbare feiten zouden worden gepleegd in de betreffende woning. De Afdeling oordeelde dat dit mocht, omdat het verstrekken van informatie hiermee valt onder het in artikel 19 sub a Wbp genoemde doeleinde van het voorkomen van strafbare feiten. 


In artikel 19 sub b Wbp is opgenomen dat ook het handhaven van de openbare orde een doeleinde kan zijn om politiegegevens te delen. Dit doeleinde kan relevant zijn in overlastsituaties. Als een huurder dermate ernstige overlast veroorzaakt dat hierdoor de openbare orde wordt geraakt, dan kan dit voor de politie een grond zijn om informatie over de overlastveroorzaker te delen met de verhuurder.


Uit bovenstaande blijkt dat de politie om verschillende redenen informatie kan delen met een verhuurder. Mocht het zo zijn dat u de politie om informatie heeft gevraagd, maar de politie deze informatie niet wil verstrekken, dan kunt u ons altijd benaderen. Wij kunnen de politie dan een brief schrijven.

cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl