De kantonrechter in Rotterdam heeft zich uitgelaten over de vraag of het ná 1 juli 2022 ontbreken van rookmelders in een huurwoning een huurprijsvermindering rechtvaardigt. Het antwoord was: nee.

Dat rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht zijn, zal niemand ontgaan zijn. Toch lukt het niet altijd om die bij iedere huurder aan te brengen. In deze zaak had de verhuurder geprobeerd om de rookmelders tijdig aan te brengen, maar dit lukte niet door een gebrek aan bereikbaarheid van de huurder en een gebrek aan het nakomen van afspraken door de huurder. Van de weeromstuit startte vervolgens de huurder in maart 2023 wel een zaak tot huurverlaging bij de Huurcommissie. Zijn stelling: er had vanaf 1 juli 2022 een rookmelder moeten hangen en nu die er niet hangt, is er sprake van een gebrek dat huurverlaging rechtvaardigt.

Kort na ontvangst het verzoekschrift lukt het alsnog om de rookmelders te plaatsen. Desalniettemin past de voorzitter van de Huurcommissie een huurverlaging toe over de periode 1 oktober 2022 tot 1 mei 2023. De huur wordt met 60% verlaagd. De voorzitter vond dus dat de woning een ernstig gebrek kende in de categorie C. De Huurcommissie heeft in het Gebrekenboek het ontbreken van rookmelders als ernstig gebrek bestempeld (Categorie C – U1). 60% huurverlaging is in categorie C het maximum dat de Huurcommissie mag toepassen.

De verhuurder ging in verzet tegen de uitspraak van de voorzitter. Op zitting wilde de verhuurder de reden daarvan toelichten. De Huurcommissie liet dat niet meer toe, want dit had al vóór de zitting ingediend moeten zijn. De Huurcommissie oordeelde vervolgens dat er dus geen reden voor het verzet naar voren was gebracht. Het verzet van de verhuurder was volgens de Huurcommissie ongegrond.

De verhuurder heeft vervolgens van de mogelijkheid gebruik gemaakt om binnen acht weken een oordeel te vragen van de kantonrechter. De voornaamste stelling van de verhuurder was dat het ophangen van een rookmelder een kleine herstelling is. Het is immers goedkoop om een rookmelder aan te schaffen, het plafond is bereikbaar voor de huurder en het is technisch eenvoudig om een rookmelder aan te brengen. Daarnaast stelde de verhuurder dat het in ieder geval geen (ernstig) gebrek aan de woning is en dat een huurprijsvermindering dus sowieso niet gerechtvaardigd is. Laat staan een huurprijsvermindering van maar liefst 60%. Bovendien had de huurder onvoldoende medewerking verleend om de rookmelder te plaatsen en moest dit volgens de verhuurder voor zijn rekening en risico komen.

De kantonrechter heeft vervolgens op zitting direct mondeling vonnis gewezen. Hoewel er geen oordeel is gegeven op de vraag of het plaatsen van een rookmelder een kleine herstelling is, heeft de kantonrechter wel aangegeven dat voor een rookmelder in ieder geval geen huurverlaging kan worden toegepast. Het is namelijk geen (ernstig) gebrek. De 60% huurprijsvermindering ging dan ook volledig van tafel.

De kantonrechter was tot slot ook nog eens bijzonder kritisch op de handelswijze van de Huurcommissie tijdens de verzetprocedure. Het werd onbegrijpelijk gevonden dat de verhuurder op zitting niet meer mocht aanvoeren waarom zij het niet met de voorzittersuitspraak eens was. De kantonrechter oordeelde dat juist door die handelswijze verhuurder genoodzaakt werd om een procedure bij de rechter te starten.

De uitspraak leert ons dan ook twee punten:

  • De Huurcommissie dient geen huurprijsvermindering toe te passen voor rookmelders. Waardoor ook bij een evaluatie van het Gebrekenboek categorie C – U1 uit het Gebrekenboek zou moeten verdwijnen;
  • De Huurcommissie dient voortaan niet meer zo star om te gaan met de reden die wordt aangevoerd voor het verzet. Die mag ook nog op zitting worden aangevoerd. Het is ook in het belang van partijen dat zij bij de Huurcommissie alles naar voren kunnen brengen wat zij willen. Dat maakt de kans op een zitting bij de kantonrechter ook kleiner. Partijen voelen zich dan immers op zijn minst gehoord.
cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Telefoonnummer
088-4520200

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl